کتاب های منتخب

++C بدون اشک

32,000 تومان

آنالیز حقیقی

21,000 تومان

استرتژی جودویی، نقاط قوت رقبای خود را به مزیت رقابتی خود تبدیل نمایید

32,000 تومان

اصول مهندسی پی

75,000 تومان

تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

60,000 تومان

ترمودینامیک با رویکرد مهندسی

130,000 تومان

ترمودینامیک مهندسی شیمی

39,000 تومان

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 6)

32,000 تومان

راهنمای مسائل دینامیک مریام (و 8) (5 تا 8 و پیوست)

56,000 تومان

سینتیک فرایندهای متالورژیکی

29,000 تومان

طراحی سیستم‌های هیدرولیک

58,000 تومان

فرهنگ تأسیسات ساختمان

14,500 تومان